Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

14 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Giải trình LNST BCTC Quý III năm 2020

Giải trình LNST BCTC Quý III năm 2020

20/10/2020 Download
2. Báo cáo tài chính quý III năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

20/10/2020 Download
3. Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2020

14/08/2020 Download
4. Giải trình lãi/lỗ & số liệu thay đổi sau kiểm toán BNSX 2020

Giải trình lãi/lỗ & số liệu thay đổi sau kiểm toán BNSX 2020

14/08/2020 Download
5. Giải trình LNST Quý II năm 2020

Giải trình LNST Quý II năm 2020

20/07/2020 Download
6. Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

20/07/2020 Download
7. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

20/07/2020 Download
8. Giải trình LNST và lãi/lỗ Quý I năm 2020

Giải trình chênh lệch 10% LNST và lãi/lỗ Quý I năm 2020

17/04/2020 Download
9. Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2020

17/04/2020 Download
10. Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

18/03/2020 Download
11. Giải trình LNST BCTC năm 2019 đã kiểm toán

Giải trình LNST BCTC năm 2019 đã kiểm toán

27/02/2020 Download
12. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

27/02/2020 Download
13. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Toàn văn báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

20/01/2020 Download
14. Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019; Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

20/01/2020 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco