Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

16 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

02/04/2018 Download
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

16/03/2018 Download
3. Một số nội dung sửa đổi theo Điều lệ mẫu

Một số nội dung sửa đổi theo Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

16/03/2018 Download
4. Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

16/03/2018 Download
5. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội

Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội

16/03/2018 Download
6. Thư xác nhận tham dự Đại hội

Thư xác nhận tham dự Đại hội

16/03/2018 Download
7. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội

16/03/2018 Download
8. Quy chế làm việc tại Đại hội

Quy chế làm việc tại Đại hội

16/03/2018 Download
9. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

16/03/2018 Download
10. Báo cáo KQKD năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh công ty năm 2018

Báo cáo KQKD năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh công ty năm 2018

16/03/2018 Download
11. Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017

Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017

16/03/2018 Download
12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

16/03/2018 Download
13. Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018

Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018

16/03/2018 Download
14. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

16/03/2018 Download
15. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017

Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017

16/03/2018 Download
16. Tờ trình v/v bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

Tờ trình v/v bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

16/03/2018 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco