Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

2 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

28/03/2022 Download
2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/01/2022 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco