Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

6 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Nghị quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/03/2022 Download
2. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

21/03/2022 Download
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

21/03/2022 Download
4. Dự thảo Quy chế Nội Bộ về Quản trị công ty (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

Dự thảo Quy chế Nội Bộ về Quản trị công ty (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

21/03/2022 Download
5. Dự thảo Điều Lệ Công ty (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

Dự thảo Điều Lệ Công ty (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính)

21/03/2022 Download
6. Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/03/2022 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco