Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

14 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/03/2017 Download
2. Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

10/03/2017 Download
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

10/03/2017 Download
4. Thư xác nhận tham dự Đại Hội

10/03/2017 Download
5. Chương trình Đại Hội

10/03/2017 Download
6. Quy chế làm việc tại Đại Hội

10/03/2017 Download
7. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại Hội

10/03/2017 Download
8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017

10/03/2017 Download
9. Báo cáo công tác HĐQT năm 2016

10/03/2017 Download
10. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016

10/03/2017 Download
11. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

10/03/2017 Download
12. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

10/03/2017 Download
13. Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

10/03/2017 Download
14. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016

10/03/2017 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco