Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

5 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22/06/2022 Download
2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán tài sản Công ty

20/06/2022 Download
3. Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2022

Công ty chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC để thực hiện kiểm toán các báo cáo năm 2022 theo Hợp đồng kiểm toán số: 155 /HĐKT-AAC ngày 06/6/2022.

06/06/2022 Download
4. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

28/03/2022 Download
5. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/01/2022 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco