Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

5 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

27/03/2017 Download
2. Nghị quyết HĐQT đột xuất

Nghị quyết HĐQT về việc bán số cổ phần góp vốn tại Công ty liên kết (Công ty cổ phần Vận tải PST Đà Nẵng)

14/03/2017 Download
3. Công văn thay đổi ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức năm 2016

Công văn thay đổi ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức năm 2016

21/02/2017 Download
4. Giải trình số liệu BCTC năm 2016

Giải trình số liệu BCTC đã kiểm toán năm 2016 so với BCTC quý IV năm 2016

21/02/2017 Download
5. Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

21/02/2017 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco