ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NHIỆM KỲ VI (2023-2028)

Ngày 06/4/2023, tại Trung tâm Hội nghị Sun Ocean Công Đoàn Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI (2023-2028). 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY NHIỆM KỲ VI (2023-2028)

1/ Ông Lê Nam Hùng                   Chủ tịch

2/ Ông Tôn Hưng Toàn                Phó chủ tịch

3/ Ông Nguyễn Thành Quốc        Uỷ viên

4/ Bà Nguyễn Thị Hải Vân           Uỷ viên

5/ Ông Lê Khánh Toàn                 Uỷ viên

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco