ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 20/3/2021 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 tại Khách sạn Sông Hàn  số 14 đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đại Hội đã Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Thông qua các Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thù lao HĐQT Và BKS. 

Năm 2021 được xác định là năm còn tiểm ẩn rất nhiều rủi ro do đại dịch nCoV19 tiếp tục bùng phát chưa thể kiềm tỏa, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp tuy có những dấu hiệu phục hồi nhưng chậm và yếu ớt, tổng cầu xã hội giảm, xuất nhập khẩu vẫn hạn chế do thị trường giảm, điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy vậy công ty vẫn sẽ phấn đấu đạt kế hoạch mà HĐQT giao.

Mức chia cổ tức năm 2020 là 5%/1 cổ phiếu.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và đảm bảo việc thực hiện phòng chống dịch COVID 19.

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco