ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đã Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ V  và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kinh năm 2024 & nhiệm kỳ VI; Báo cáo công tác HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Thông qua các Tờ trình.

Thay đổi mô hình quản trị công ty.

Mức chia cổ tức năm 2023 là 10%/ một cổ phiếu.

Đại hội năm nay cũng đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2024-2029) chính xác công tâm.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco