ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 28/3/2020 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 tại Khách sạn Sông Hàn  số 14 đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trong tình hình dịch COVID 19 đang diễn biến phức tạp, Công ty thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ và Văn bản số 4103-CV/TU về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID 19 đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông theo đúng quy định vcủa UBCKNN nhưng vẫn đảm bảo về số lượng cổ đông tham dự. Đại Hội đã Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Thông qua các Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thù lao HĐQT Và BKS.

Mức chia cổ tức năm 2019 là 10%/1 cổ phiếu.

Đại hội diễn ra nhanh chóng để đảm bảo việc thực hiện phòng chống dịch COVID 19 nhưng kết thúc thành công tốt đẹp.

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco