ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 30/03/2019 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 tại Khách sạn Sông Hàn  số 14 đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đại hội đã Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Thông qua các Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thù lao HĐQT Và BKS. Mức chia cổ tức năm 2018 là 5%/1 cổ phiếu.

Đại hội năm nay cũng đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V (2019-2024) chính xác công tâm.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco